About Us

Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility)

Là một thành viên của Tập đoàn KDDI, TELEHOUSE nhận thức được trách nhiệm xã hội của mình là một công ty viễn thông cung cấp một phần hạ tầng xã hội. Theo đó, chúng tôi đóng góp vào công cuộc hiện thực hóa một xã hội định hướng truyền thông bằng cách cung cấp các dịch vụ truyền thông ổn định và giải quyết những vẫn đề mà xã hội đang phải đối mặt.

Ngay từ những bước đi đầu tiên, KDDI đã tuyên truyền đến mọi nhân viên và đưa vào thực hiện Triết lý kinh doanh của KDDI – Triết lý này nêu rõ loại hình công ty mà KDDI muốn hướng đến và những triển vọng, giá trị, quy tắc đạo đức mà nhân viên cần phải giữ vững. KDDI theo đuổi nhiều sáng kiến để có thể thực hiện được nhiệm vụ xã hội với tư cách là một công ty viễn thông cung cấp hạ tầng xã hội thông qua việc cung cấp những dịch vụ ổn định trong nhiều tình huống, và giải quyết những vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn bằng cách liên hệ theo nhiều cách khác nhau với mọi cổ đông, bao gồm cả khách hàng, đối tác kinh doanh và các cộng đồng địa phương. Với việc thực hiện những quy tắc đạo đức đã được nêu rõ ràng trong Triết lý kinh doanh của KDDI, chúng tôi sẽ đóng góp vào công cuộc phát triển một xã hội an toàn, đảm bảo và bền vững. Đây chính là kỳ vọng của KDDI về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).

Xác định vấn đề chính

Trong số rất nhiều vấn đề mà KDDI đang phải đối mặt khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, trong năm tài chính 2008, chúng tôi đã xác định một số vấn đề đang được xã hội quan tâm – được gọi là “4 vấn đề chính về CSR” – mà chúng tôi cần đặc biệt tập trung nỗ lực để phát triển bền vững cùng với xã hội nói chung. Chúng tôi cũng đã thành lập Ủy ban CSR và Môi trường KDDI để phát triển sáng kiến giúp giải quyết những vấn đề này và báo cáo lại mọi hoạt động.

Link to»
KDDI CSR website http://www.kddi.com/english/corporate/csr/