Chính Sách Bảo Mật

Nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân, TELEHOUSE thực hiện theo Luật Kinh Doanh Viễn Thông, Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân, hướng dẫn theo các lĩnh vực kinh doanh theo quy định của cấp có thẩm quyền, bao gồm cả hướng dẫn liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân trong các doanh nghiệp Viễn thông và những vấn đề pháp luật có liên quan khác và pháp lệnh công khai để đảm bảo việc bảo vệ thông tin cá nhân. Ngoài ra, TELEHOUSE xử lý thông tin cá nhân theo cách sau đây:

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi xử lý các thông tin được mô tả trong các mục từ 1 đến 6 dưới đây, được thu thập thông qua các điều kiện pháp lý. Thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập về có thể được chia sẻ giữa các nhà cung cấp và hỗ trợ dịch vụ của TELEHOUSE.

 1. Thông tin được thu thập từ các nguồn bằng chữ viết như mẫu đơn mà khách hàng đã điền, hoặc một trang web công ty, hoặc bằng lời nói cho chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ viễn thông (bao gồm cả các dịch vụ liên quan đến dịch vụ viễn thông và các dịch vụ khác. Khi trả lời một cuộc gọi điện thoại từ khách hàng, chúng tôi có thể sẽ ghi lại cuộc gọi để xác minh và nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
 2. Thông tin thu được được xem là là kết quả của việc khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 3. Thông tin thu được từ giấy chứng nhận cư trú hoặc những giấy tờ tương đương bằng cách yêu cầu xin thông tin ở một tổ chức cộng đồng
 4. Thông tin thu được từ các nguồn khác nhau công bố cho cộng đồng, ví dụ như danh bạ điện thoại và công báo chính thức của chính phủ.
 5. Thông tin thu được từ các trung tâm tham khảo thông tin tín dụng
 6. Thông tin được thu thập một cách hợp pháp từ một bên thứ ba có liên quan đến khách hàng

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng mà vượt quá mục đích sử dụng của chúng tôi (xem mục đích sử dụng theo lĩnh vực kinh doanh), ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

 • Nếu khách hàng cho phép
 • Nếu pháp luật yêu cầu và quy định bắt buộc
 • Nếu thông tin đó là cần thiết cho việc bảo vệ sự sống của con người, thân thể hoặc tài sản, và rất khó để có được sự đồng ý của khách hàng;
 • Nếu thông tin đó là cần thiết đặc biệt là việc cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc chăm sóc sức khỏe trẻ em, và rất khó để có được sự đồng ý của khách hàng; hoặc
 • Nếu nó là việc cần thiết tuân theo quy định của pháp luật áp dụng cho việc hợp tác với cơ quan của chính phủ, các tổ chức quần chúng tại địa phương hoặc các bên được ủy quyền, và có được sự đồng ý từ khách hàng nhằm tránh trường hợp bị cản trở khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi có những biện pháp nhằm kiểm soát quyền truy cập thông tin cá nhân, hạn chế việc lấy thông tin cá nhân bên ngoài văn phòng, và ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài. Chúng tôi cũng có các biện pháp để ngăn chặn việc rò rỉ thông tin cá nhân, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và những biên pháp cần thiết khác để quản lý bảo mật thông tin cá nhân (sau đây gọi là " Các Biện Pháp Quản Lý Bảo Mật"). Khi tham gia Các Biện Pháp Quản Lý Bảo Mật, chúng tôi thực hiện theo đúng các thao tác kỹ thuật và bảo vệ tổ chức theo hình dưới đây bằng cách sử dụng các biện pháp trong khuôn khổ của Hệ Thống Quản Lý Bảo Mật (ISMS).

(1) Biện pháp bảo vệ kỹ thuật

Chúng tôi kiểm soát quyền truy cập thông tin cá nhân (hạn chế số lượng nhân viên được phép truy cập thông tin cá nhân bằng các biện pháp bao gồm việc hủy bỏ ngay lập tức tài khoản của nhân viên, nhân viên sẽ bị điều chuyển hoặc cho nghỉ việc ở công ty, việc thiết lập hệ thống để theo dõi tình trạng truy cập như thời gian truy cập, lịch sử nội dung truy cập, việc thay đổi mật khẩu định kỳ, và phòng giám sát đăng nhập/ đăng xuất, v..v.,)
Chúng tôi hạn chế việc lấy thông tin cá nhân bên ngoài văn phòng (cấm lưu thông tin vào thiết bị lưu trữ bên ngoài mà không có lý do và thiết lập một hệ thống giám sát e-mail).
Chúng tôi có biện pháp để ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài (cài đặt tường lửa, vv) supervision.

(2) Biện pháp bảo vệ tổ chức

Giám sát của nhân viên (bao gồm cả nhân viên tạm thời)
Là người được chỉ định chịu trách nhiệm về quản lý thông tin cá nhân, chúng tôi chỉ định một "Người phụ trách bảo mật thông tin" và xác định trách nhiệm và quyền của người lao động liên quan đến quản lý bảo mật thông tin cá nhân.
A) Chúng tôi thiết lập nội quy và thực hiện các biện pháp liên quan đến quản lý bảo mật, hướng dẫn nhân viên tuân thủ các quy định và các biện pháp hạn chế, và tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện nội quy.
Chúng tôi cung cấp nhân viên đã được đào tạo và giáo dục về quản lý bảo mật thông tin cá nhân.
B) Giám sát của nhà thầu: Chúng tôi có thể ký tất cả hợp đồng hoặc ký một phần thông tin cá nhân trong hoạt động xử lý của chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ lựa chọn một nhà thầu có nhiệm vụ xử lý đúng đắn thông tin cá nhân, các vấn đề liên quan đến xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp như các biện pháp Quản Lý Bảo Mật, giữ bí mật thông tin, các điều khoản và điều kiện của tái hợp đồng, hoàn trả lại thông tin cá nhân khi hết hạn hoặc chấm dứt hợp đồng thỏa thuận và thực hiện việc giám sát nếu cần thiết

4. Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ phúc đáp ngay khi nhận được yêu cầu của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng về việc tiết lộ thông tin cá nhân có liên quan, trừ các trường hợp sau đây.
Nếu xảy ra khả năng gây thiệt hại cho cuộc sống, thân thể, tài sản, hoặc quyền và lợi ích khác của khách hàng hoặc bên thứ ba;
Nếu xảy ra khả năng can thiệp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của chúng tôi; hoặc
Nếu nó có thể vi phạm pháp luật hoặc quy định.
Để biết thêm chi tiết về thủ tục công bố thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua ở trang Liên hệ.

5. Phúc đáp những vấn đề khác liên quan đến thông tin cá nhân

(1) Xem xét lại, vv (sửa đổi, bổ sung, xóa, ngừng sử dụng dịch vụ, ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba).

Nếu khách hàng hoặc người được ủy quyền của khách hàng yêu cầu thực hiện một số sửa đổi, v..v. có liên quan đến thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tiến hành ngay một cuộc điều tra. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện việc sửa đổi, vv. Nếu các kết quả điều tra kết luận rằng thông tin cá nhân có liên quan là không chính xác, thời gian lưu giữ thông tin đã hết hạn, hoặc việc xử lý các thông tin không phù hợp.
Để biết thêm chi tiết về thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở trang Liên hệ.

(2) Thông báo mục đích sử dụng

Nếu khách hàng hoặc người được ủy quyền của khách hàng yêu cầu thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo ngay tức khắc, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:
Khi mục đích của việc sử dụng các thông tin cá nhân đã quy định rõ ràng đối với khách hàng;
Khi cung cấp các thông tin mà gây ra mối đe dọa cho cuộc sống, thể chất con người, tài sản, quyền và lợi ích khác của khách hàng hoặc bên thứ ba;
Khi cung cấp các thông tin mà gây ra mối đe dọa cho quyền, lợi ích hợp pháp của công ty chúng tôi; hoặc
Khi chúng tôi được yêu cầu phải hợp tác với các tổ chức quốc gia hoặc các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật, và khi cung cấp các thông báo có thể gây trở ngại cho việc thực hiện nhiệm vụ trên.
Để yêu cầu thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ.

(3) Khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ phúc đáp kịp thời những khiếu nại liên quan đến việc sử dụng, cung cấp, tiết lộ hoặc sửa đổi thông tin cá nhân hoặc những, khiếu nại khác liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân.
Để gửi thư khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ.