Solution

System Integration (Tích hợp hệ thống)

Với sự hiểu biết về tình hình thực tế & thói quen kinh doanh của các địa phương trên thế giới, Telehouse hỗ trợ toàn diện từ khi bắt đầu xây dựng chi nhánh cho đến khi outsource hoàn toàn.

colocation

Giải pháp cung cấp:

 • Xây dụng môi trường ICT
  • Mua và lắp đặt thiết bị vào tủ rack
  • Xử lí toàn bộ từ việc xây dựng môi trường IT trong văn phòng đến khi lắp đặt thiết bị.
  • Quản lí dự án của tất cả công đoạn
  • Quản lí vận hành đồng bộ tại nhiều văn phòng và nhiều quốc gia.
 • Vận hành・Bảo trì
  • Giám sát tủ rack, phát hiện / biện pháp xử lí lỗi
  • Dịch vụ quản lí thiết bị LAN/WAN
  • Phối hợp vận hành và bảo trì với nhà cung cấp dịch vụ sở tại
 • Đối sách an ninh
  • Lắp đặt thiết bị an ninh
  • Giám sát an ninh theo thời gian thực
  • Kiểm tra/ đánh giá an ninh