Why TELEHOUSE?

Kết Nối Telehouse

Việc tiếp cận với các nhà vận hành mạng lưới viễn thông của TELEHOUSE giúp khách hàng mở rộng hoạt động kinh doanh.

  • Nhiều nhà vận hành mạng lưới viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ internet,, nhà cung cấp nội dung, nhà cung cấp dịch vụ đám mây v.v được tập trung trong TELEHOUSE và việc kết nối sẽ dễ dàng tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới.
  • Chúng tôi sử dụng nhiều nhà vận hành mạng lưới viễn thông và các nhà cung cấp dịch vụ internet bao gồm cả LINX của TELEHOUSE London và nó là nhà vận hành mạng lưới viễn thông lớn nhất châu Âu. Ngoài ra, Telehouse dùng NYIX ở TELEHOUSE Mỹ và JPIX ở TELEHOUSE Tokyo Nhật Bản.
  • Khoảng 70% nhà cung cấp dịch vụ internet ở London và New York thuộc TELEHOUSE