Điều khoản loại trừ

TTELEHOUSE không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến tính đầy đủ và chính xác của các thông tin xuất hiện trên trang web này.
TELEHOUSE có thể thay đổi các thông tin xuất hiện trên trang web này mà không cần thông báo trước.
TELEHOUSE và tất cả các công ty liên kết hoàn toàn không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh nào do kết quả của việc sử dụng các thông tin hoặc nội dung trong trang web này.